Projectmanagement


picture

Inleiding - Begeleiding - Planning

Projectmanagement - Projectleiding in naam van de bouwheer

Gedurende het gehele proces sturen en bewaken wij desgewenst de kwaliteitsfacetten : tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Als projectleiding vinden wij de onderlinge communicatie en complete informatieverstrekking aan de participanten in een projectorganisatie van essentieel belang voor het goed verlopen van het proces.

Met een sterk gevoel voor onderlinge verhoudingen en een directe wijze van communiceren bouwen we aan goede relaties. Ieder lid van een projectorganisatie kan hiermee dan een maximale bijdrage leveren aan het resultaat van een project. Het gaat ons altijd eerst om de klant: degene die iets verwezenlijkt wil hebben.

Door intensieve informatievoorziening en duidelijke presentaties, geven wij ook aan klanten die niet altijd zo dicht bij de realisatie van bouwprojecten staan, een goed beeld van de situatie waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.

Maar ook voor tijdelijke expertise bij de start van projecten en ondersteuning van het projectmanagement in de vorm van architectuur controle – veiligheidscoördinatie – risico analyse zijn wij onze opdrachtgevers van dienst.

Controle meer-en minderwerk, verrekeningen

De onvermijdelijke meer- en minderwerken moeten lopende het project duidelijk en direct bij optreden aan de bouwdirectie worden gemeld. Binnen een afgesproken termijn zullen deze dan gequantificeerd en beoordeeld moeten worden. Met een duidelijk beleid vanuit de projectbegeleiding kan dit meestal in de financiële kaders worden ingepast.Wij beoordelen de meer- en minderwerken in een volledige projectscoop om een reëel oordeel over de werkelijke kosten te verkrijgen.

Directievoering

Tijdens de realisatiefase van een project kunnen wij ook als Uw vertegenwoordiger optreden in de vorm van “directievoerder”. Binnen de vooraf overeengekomen bevoegdheden bewaken wij dan Uw belangen. Wij zien dan toe dat de afspraken met adviseurs en aannemers dan met name qua technische uitvoering, tijd en geld worden nagekomen. Hierbij laten wij het natuurlijk niet na om onze expertise in te zetten om het beste resultaat te bereiken.

Onder de directievoering verstaan wij o.a.:

* het opstellen en inrichten van de projectorganisatie
* het houden van bouwvergaderingen
* het dagelijks toezicht met het beoordelen en aansturen van de uitvoering
* bewaking begroting met financieel overzichten en behandelen meer- en minderwerk
* adviseren met betrekking tot betalingstermijnen
* verzorgen oplevering en begeleiding nazorg

Cliëntenopvolging

Begeleiden van kopers van bouwprojecten. Er moet vanuit gegaan worden dat de kopers geen professionele mensen zijn die een goede begeleiding nodig hebben. Dit omvat onder andere (is geen limitatieve lijst) :

* voorstelling door de coördinator bij de kopers als klantenbegeleider
* bij aanvang der werken de kopers inlichten over de algemene planning, de te nemen beslissingen en de timing van de te nemen beslissingen om geen vertraging op te lopen tijdens de werken
* tijdig uitnodigen van de kopers om hun keuzes te maken bij de diverse onderaannemers/leveranciers, nodig voor de afwerking van hun appartement
* begeleiden van deze mensen in hun keuze (het begeleiden tot in de showrooms is niet verplicht)
* tijdig de kopers wijzen op de einddatum van hun appartement en de verschillende data van de te nemen beslissingen
* opmaken van de verschillende meer- en minwerken als gevolg van hun keuzes (in samenspraak met de opdrachtgever)
* uitwerken van de aangepaste plannen (de as-built plannen worden door onderaannemers technieken en door de architect opgemaakt)
* laten goedkeuren (schriftelijke handtekening) van de uitvoeringsplannen en bijhorende min- en meerwerken door de kopers
* toezicht op de uitvoering der werken (volgens vraag van de kopers)
* begeleiden van de voorlopige oplevering
* de kopers informeren en begeleiden bij de aansluitingen van de nutsvoorzieningen.

De coördinator is verantwoordelijk voor de goede opvolging van alle werken met betrekking tot de afwerking van de verkochte appartementen. Discussies met kopers dienen door hem te worden opgelost.

Diensten

picture picture picture picture picture picture

Contact

Timothy Aerts - offerte@b-av.be
b-AV Solutions

Tavernierkaai 2, bus 29, 2000 Antwerpen
Tel 00/32/(0)473/601 984
Tel 00/32/(0)3/213 37 76
Fax 00/32/(0)3/213 38 75

Klik hier voor een uitgebreid contactformulier.